Wijkregeling

In de landelijke kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wordt onder meer uiteengezet hoe het leven en werken in de lokale kerken wordt vormgegeven. De kerkorde stelt ook dat iedere wijkgemeente een eigen wijkregeling dient te hebben, waarin (onder meer) is opgenomen hoe binnen de wijkgemeente wordt omgegaan met de verkiezing van ambtsdragers, de wijze van werken van de kerkenraad en het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente. De wijkregeling bestaat deels uit (standaard) ordinantieteksten. Dit zijn teksten uit de landelijke kerkorde die voor iedere wijk van toepassing zijn. Deze zijn in de wijkregeling weergegeven in tekstkaders. Daarnaast zijn er bepalingen waarbij de wijkgemeente zelf een keuze moet maken.

De actuele wijkregeling van de wijkgemeente Bethlehemkerk is op 28 juni 2018 vastgesteld door de kerkenraad. De volledige tekst van de wijkregeling vindt u hier Wijkregeling juni 2018_ondertekend (1).