Kerkenraad

De kerkenraad van de Hervormde Bethlehemkerkgemeente bestaat uit de gemeentepredikant en de missionair predikant, ouderlingen, ouderlingenkerkrentmeesters en diakenen. Daarnaast zijn er ouderlingen met een bijzondere opdracht.

De vergaderingen van de kerkenraad vinden periodiek plaats. De volledige kerkenraad vergadert zesmaal per jaar. Het moderamen vergadert daarnaast tienmaal per jaar.