Gods media – overdenking Ons Kerkblad juni 2017

Krijgt u ook wel eens een ‘ingeving’ als je voor een keus staat? Wat is dat? Onze intuïtie? Of kan het ook leiding zijn van de Geest? ’t Is maar waar je het brengt! Lucas, beschrijft in Handelingen 8 en 10 zulke ‘ingevingen’.

1. Naar een stille weg
Eerst vertelt Lucas hoe Filippis uit Samaria naar een eenzamen weg moet en daar een Ethiopische wagen ziet rijden. Toen zei de Geest: Ga heen en voeg u bij deze wagen (8:29). Of het een hoorbare stem was, staat er niet bij, maar de boodschap was duidelijk: Zoek contact met die man daar! De Geest arrangeert dus een ontmoeting! Kennen wij de Geest ook als Geest-der-ontmoeting? Als de evangelist naderbij komt hoort hij de kamerheer zowaar Jesaja 53 lezen. O, dáárom moest hij zich bij die wagen voegen! Want je kunt je geremd voelen bij een vreemde, zwarte man; of opzien tegen een hoge Piet! En mag ik wel storen? Zich voegen, kollao in het Grieks, komt ook voor in hoofdstuk 5: daar durven buitenstaanders zich niet bij de christenen te voegen. Maar de Geest doorbreekt ook grenzen, die niet door mensen zijn gemaakt! De evangelist vraagt na de kennismaking: Verstaat gij ook wat er staat? Die ingeving bracht bij het Woord en het Lam Gods. Na de doop was de ontmoeting weer voorbij, maar de blijdschap bleef.

2. Naar een heidense stad
Of lees je er zo te veel in? Doorlezen dan! In hoofdstuk 10 komt er weer zo’n ontmoeting. Eerst krijgt Petrus dat dieren-visioen en moet leren: Wat God rein verklaard heeft moet u niet onrein vinden. En als hij daarover denkt staat een delegatie van Cornelius voor de deur en wat lezen we dan weer (in vs. 19 en 20)? En de Geest zei. Wat zegt Hij nu? Zie! Twee mannen zoeken u; Sta op, reis mee, want Ik heb ze gezonden. Voor weer zo’n zoeker, weer zo’n inspraak, weer zo concreet. En hier zeker dat geremde: Ik naar de stad van Caesar? De bezetter?! Alsof het zendingsbevel en de Pinkstergeest nog niet genoeg waren. Wat hebben wij toch veel barrières om uit onze comfortzone te komen. Nee, een multiculturele samenleving is niet ideaal, maar ga toch maar mee. En waar brengt die ingeving hen dan? Ver de drempel bij de Romeinse officier; om het Woord-der-zaligheid! En zo bij de Heere Jezus Zelf. En terwijl Petrus sprak viel de Geest op allen.

3. Eerstelingen

Zijn dit nu losse bekeringsverhalen? Nee. Na Pinsteren-voor-Joden (Hand. 2) en Samaritanen (Hand. 8) is dit Pinksteren-voor-Heidenen. ‘Terwijl ik sprak viel de Geest op hen’. Ze spraken zelfs in talen; dus: Pinksterdrie. Waren het dan eenlingen? Nee, eerstelingen: Die Ethiopiër gaat terug naar Afrika, als minister nog wel; En de officier van de Italiaanse afdeling hoort bij Europa. Misschien moet hij straks het Romeinse rijk verdedigen tegen de Parthen. Hier komen dus werelddelen in beeld! Zo trekt de Geest van land tot land, als Gods gezant. Noem het maar Gods ‘telecommunicatie’. Wij vinden een ‘bevindelijke’ dominee anders dan een ‘missionaire’ maar bevinding en zending horen bij elkaar, beïnvloeden elkaar zelfs.

4. Gods inspraak
Spreekt de Geest dan nog zo?! Wij hebben nu toch de Bijbel en de canon is toch gesloten? Als ons hart maar niet gesloten is! Dan hoor je niets, nee. Maar een Schriftwoord heeft toch je hart wel eens geraakt Zo kreeg mijn vader als wanhopige werkloze de worden: Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn. Hij kreeg werk en kon trouwen. Zo kreeg ooit wijlen ds. G van Reenen: Drie mannen zoeken u. Het bleek een beroepingscommissie! Maar is dat geen griezelig piëtisme?! Dat hoeft niet. Ook Bonhoeffer, die voor Hitler naar de VS was gevlucht, werd getroffen door de dagtekst 2 Timotheüs: Kom nog voor de winter. En hij ging terug naar zijn kerk-in-nood. ZO beschrijft ook de Armeense opwekkingsprediker Doctorian, dat eens in hun vliegtuig naar Rome brand uitbrak en hij toen kreeg te geloven dat allen zouden overleven, – net als Paulus op dat schip. Gods ‘inspraak’ komt dus niet alleen voor bij bevindelijk-gereformeerden, maar ook bij Oecumenischen en Evangelischen. We zingen toch: Daar ‘k op Gods inspraak wacht (ps. 49). En Merk op mijn ziel welk antwoord God u geeft; Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft (ps. 85). Misschien gebeurt het maar een keer in je leven; op een cruciaal moment. ZO verging het mij. Ik mag er geen wet van, maar ook niet van het tegendeel. Sta ervoor open. Kun je dan geen verkeerde toepassingen maken? Ja, dan is de wens de vader van de gedachte. Bijbelse regel blijft Romeinen 12: Met vernieuwd hart beproeven wat de wil van God is. Wordt het dan altijd duidelijk? Was het maar waar! Nu zien wij God door de spiegel der raadsels, maar ook dan zien we wel iets! Doe jezelf niet tekort en de Geest als communicatiedeskundige. Of hebben ‘sociale media’ onze antenne voor Gods media weggenomen? Zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En andersom!

C. Blenk