Beroepingswerk

In augustus 2017 zal dominee Vogelaar afscheid nemen van onze gemeente. In verband met de vakantie is de afscheidsdienst op 2 juli. Als gemeente moeten we dus op zoek naar een nieuwe predikant. Alle belijdende leden van de Bethlehemkerk hebben namen kunnen indienen van predikanten waarvan zij denken dat deze geschikt zijn voor de Bethlehemkerk. Door de kerkenraad is een profielschets opgesteld voor een toekomstige predikant van de Bethlehemkerk. Bij het opstellen van deze profielschets is dankbaar gebruik gemaakt van de input die verzameld is tijdens de gemeenteavond van 13 maart jl.
Met behulp van de ingediende namen maakt de kerkenraad een groslijst waarmee de beroepingscommissie aan de slag gaat.

Profielschets predikant Hervormde Bethlehemkerkgemeente Den Haag
De Bethlehemkerk is een actieve stadsgemeente met relatief veel jonge leden. De gemeente staat in de gereformeerde traditie maar heeft gemeenteleden met een heel diverse achtergronden.
In augustus 2017 ontstaat er een vacature voor voltijds gemeentepredikant (1,0 fte).
De Bethlehemkerk wil een kerk zijn die haar missionaire roeping serieus neemt. Er is de komende tijd behoefte aan verdere verdieping voor jong en oud van de Bijbelse boodschap om de relatie met God in deze tijd en in deze stad vorm te geven.

Samenbindende predikant; dichtbij God – dichtbij mensen
De predikant leeft dicht bij God en dicht bij de mensen. Hij bestudeert de Bijbel, heeft een intensief gebedsleven en volgt de wil van God. Vanuit deze houding staat hij dicht bij mensen. Hij kan goed luisteren, staat open voor mensen en heeft een oprechte interesse voor hun vreugde, problemen en vragen. Gezien het karakter en de samenstelling van de Bethlehemkerkgemeente heeft de predikant sterke samenbindende talenten zonder zijn eigen identiteit te verliezen. Hij heeft een hart voor het missionaire werk. Het werken in de Bethlehemkerk vraagt aan de ene kant om een persoon met veel energie en enthousiasme, maar anderzijds om iemand die rust en wijsheid uitstraalt.

1. Breed aansprekende toepassingsgerichte prediking
De zondagse erediensten zijn de centrale momenten in het gemeenteleven. Daar vindt vooral de opbouw, lofprijzing en onderlinge ontmoeting in de breedte van de gemeente plaats. De binding aan het Woord is de basis voor de onderlinge band. Dit betekent dat de prediking prioriteit nummer één is. In de prediking wordt een divers samengestelde gemeente gevoed en gebouwd met een gedegen uitleg van Gods Woord. De Bijbel heeft een boodschap die voor iedereen persoonlijk zeggingskracht heeft: voor mensen die al langer geleden tot geloof zijn gekomen, die net zijn toegetreden tot de gemeente of die nog geen persoonlijke geloofsrelatie met God hebben. Deze zeggingskracht komt ook tot uiting in de prediking die breed aansprekend is, gericht op toepassing in het persoonlijke leven en communicatief goed verzorgd is. De gemeente heeft behoefte aan een prediking die concreet en eigentijds is en diepgang heeft. In de verdiepingsdiensten ’s middags zoekt de predikant naar eigentijdse wegen om de inhoud van de klassieke belijdenisgeschriften te relateren aan de hedendaagse theologische en maatschappelijke vragen. De erediensten geven blijk van samenhangende liturgie waarbij prediking en zang op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Naast de psalmberijming van 1773 andere berijmingen te gebruiken en om op twee momenten in de dienst liederen te laten zingen uit een breed aanbod van bundels. Van de predikant wordt verwacht dat hij weloverwogen keuzes maakt in de liturgie.

2. Vorming en toerusting
Een tweede prioritair terrein waarop de samenbindende talenten van de predikant tot uitdrukking komen, is die van de vorming en de toerusting. Hij weet op aansprekende wijze de gemeente geestelijk en praktisch toe te rusten en te inspireren om ook zelf taken op te pakken. De jongeren vormen daarbij een belangrijke doelgroep, zowel voor specifieke toerusting van henzelf (o.a. catechese) als ook voor hun ouders (o.a. geloofsopvoeding).

3. Pastoraat doen we samen
De gemeente heeft het nodig dat mensen ‘erbij gehouden’ worden. Het pastoraat is daarom belangrijk. Hier wordt door een pastoraal team invulling aan gegeven. De predikant leidt dit team en rust het toe. Zelf houdt hij zich in de eerste plaats bezig met crisispastoraat. Hij heeft een actieve opstelling naar gemeenteleden, hij wacht niet af maar zoekt gericht de ontmoetingen waarin bemoediging, vertroosting en vermaning een plaats kunnen krijgen. Hij kan goed luisteren.

Samenwerking
De predikant heeft een goede samenwerkingsrelatie met de kerkenraad en stimuleert deze tot voortdurende bezinning. De predikant is een teamspeler en voert samen met de kerkenraad het vastgestelde beleid uit het beleidsplan uit. Een goede samenwerking met de missionaire predikant is belangrijk.

Ervaring
Gezien bovenstaande prioriteiten en de vragen die met de eigenheid van een stadsgemeente samenhangen, dient de predikant ervaren te zijn en affiniteit te hebben met het wonen en werken in een stad. Daarom wordt gezocht naar iemand van ongeveer 40 jaar of ouder die bij voorkeur twee gemeenten heeft gediend of vergelijkbare ervaring heeft.