Een heilige naam (overdenking kerkblad december 2016)

U zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden (Matth.1: 21b)

Een heilige naam, gegeven rechtstreeks van Hogerhand, De naam van het Kind in de kribbe van Bethehem. U zult Hem de naam Jezus geven Dat zegt de hemelse boodschapper tegen Jozef: , want hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden”. Duidelijker kan het niet. In de tijd waarin wij leven is veel onduidelijk, veel onzeker en vaag. De mensheid wordt heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees en schreeuwt om duidelijke antwoorden op toenemende vragen van levensbelang. Ziehier het antwoord op alle vragen, die werkelijk van levensbelang zijn: Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Hier ontbreekt alle onzekerheid of vaagheid. Jezus komt niet alleen om de mogelijkheid van zalig worden te verkrijgen, dan hangt het van mensen af of ze van die mogelijkheid gebruik. willen maken, maar Hij zelf maakt zalig. Zijn naam staat er borg voor dat al de Zijnen ook werkelijk zalig worden.

Wat betekent dat nu? Wat zijn zonden en wat is zalig maken? Zonde is geen weet hebben van: ,lk ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen”. Zonde is ons er totaal niet van bewust zijn hoe diep we bij God in de schuld staan. Zonde is horende doof en ziende blind zonder God leven in verlorenheid, zodat we geen benul hebben van het uiteindelijke doel van ons leven. Dat is, te leven tot eer en verheerlijking van Hem, Die ons tot leven geroepen heeft, Hem lief te hebben boven alles, Hem te eren en kinderlijk te vrezen en daaruit vloeit voort de levenshouding tot de naaste. Nog eens de vraag: wat zijn zonden? Dat zijn onze natuurlijke neigingen God en de naaste te haten (zie H. C. vr. en antw. 5).

Wat is zalig maken? Dat is van het grootste kwaad brengen tot het grootste goed. Dat doet Jezus, zegt de van God gezonden boodschapper en dat is het kerstevangelie. De Zaligmaker maakt blinden ziende en geeft verlichte ogen van verstand, opdat de mens weten mag wat de hoop is van Jezus roeping en wat de rijkdom is van Zijn erfenis voor en met de heiligen (zie Efeze 1: 18).

De Zaligmaker maakt van vijanden vrienden en Hij neigt harten en verandert mensen, zodat de natuurlijke neiging God en de naaste te haten verbroken wordt. Door Zijn Woord en Geest valt al wat van de mens is uit handen en maakt bitterheid en onvrede plaats voor blijdschap en vrede. Dat is een blijdschap en een vrede, die alle verstand te boven gaat.
Bij hen waar de blinde zielsogen geopend worden en de vijandschap verbroken wordt en daardoor de bewustwording van een diepe schuld tegenover de almachtige God groter wordt, bevrijdt de Heere Jezus ook van die schuldenlast en blijft er niets van over. Zijn volk zingt er van:

,, Zo ver het west verwijderd is van ‘t’oosten,
Zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten,
Van ons de schuld en zonden weggedaan”.

Nu leeft Zijn volk met een hartelijke begeerte om alleen tot Gods eer te leven. Van en uit zichzelf blijven ze wel elke dag struikelen en kunnen ze gebukt gaan, omdat de zonde nog zo duidelijk aanwezig is in hun leven, maar ook dan mogen ze weten dat Jezus die dwingende kracht van de overblijvende zonden breken zal.
De Zaligmaker komt voor Zijn volk. Zo staat het in de tekst. Wie is dat volk en persoonlijk belangrijker is de vraag of ook ik tot dat volk behoor. lemand denkt, daar zou ik me niet bij durven rekenen, dat is te hoog gegrepen en daar sta ik buiten. lemand zegt, ik ben verloren, want ik heb er niet naar geleefd. Twijfelt u dan aan de Heere Jezus en aan Zijn woorden en daden? Hebt u dan nooit gehoord dat Hijzelf heeft gezegd, dat Hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was? Hoe vindt de Heere Jezus dan Zijn volk, het volk dat Hij wil redden, zaligmaken? Toch niet als Zijn kinderen? Integendeel, Hij vindt ze verloren, dood in zonden en misdaden. Een volk dat niet waard is dat Hij er naar om zou zien en zeker niet het recht heeft Zijn volk genoemd te worden. Zijn volk wordt gevormd door onwaardigen en buitenstaanders in zichzelf, maar nu is Zijn naam Jezus en Hij maakt Zijn volk zalig. Dat volk doet niets liever dan steeds maar opnieuw Zijn naam spellen: Dierbare Jezus, Zaligmaker. Dat volk bezingt Zijn lof.

,,De schuld Uws volks
hebt G’uit Uw boek gedaan,
ook ziet Gij geen
van hunne zonden aan”.

Gelukkig dat volk, zalig dat volk, welgelukzalig dat volk, dat op het kerstfeest en alle dagen van hun leven spellen en zingen en evenals Maria¸ Jezus moeder, van harte mogen belijden:

,,Hoe heilig is Zijn naam!
Laat volk bij volk te zaam
Barmhartigheid verwachten;
Nu Hij de zaligheid,
Voor die Hem vreest, bereidt,
Door al de nageslachten”.
lz. Born

(Bron afbeelding: “The Boys of the Bible, by Hartwell James, published by Henry Altemus Company, 1905, 1916, public doamin aangenomen)