De sterveling

Psalm 103 vers 15-18
De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen, zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie zijn verbond in acht nemen en aan zijn bevelen denken om ze te doen.

De dichter draait er niet om heen. Wij mensen kun je vergelijken met gras. Gras dat opgroeit, maar vervolgens wordt afgemaaid. Het beeld dat hierop volgt vind ik nog aangrijpender. Wij mensen zijn te vergelijken met een bloem. Wij mogen in dit leven bloeien. Wij mensen mogen dus van het leven genieten. Wij mensen kunnen dus een zinvol leven opbouwen. Wij mensen mogen ook echt iets wat van het leven maken. En toch: aan die bloei komt een eind. Zoals een bloem weggevaagd wordt door een beetje wind, zo krijgen wij in ons leven te maken met ziekte en tegenslag. En uiteindelijk is daar de dood.

Hoe aangrijpend en heftig de beelden ook zijn, het is wel de realiteit. We kunnen wel net doen of ons bestaan niet broos is. Maar dan houden we onszelf toch voor de gek?! Wat geeft houvast? Waar mogen we ons aan vastklampen? Aan vers 17. Maar de goedertierenheid van de Heere is van eeuwigheid en tot eeuwigheid. Ons leven is broos. Ons leven is vergankelijk. Daartegenover staat de goedheid van God die voor altijd duurt. Er kan ons van alles gebeuren, maar wij hebben wel een God die er ook het komende jaar bij is. Als de trouwe herder. Als de bron van zegeningen. Ons leven is onzeker. Maar de goedheid van God is niet onzeker.

Want de goedertierenheid van God is van eeuwigheid en tot eeuwigheid. Met andere woorden: er zit dus geen begin en geen eind aan. Gods trouw ontspringt in de eindeloze eeuwigheid en zal duren tot in die eindeloze eeuwigheid. Of concreter gezegd: vroeger, toen wij nog lang niet geboren waren, toen de mensen in van die hutten woonden, toen was God er ook al bij. Als die trouwe herder. Als die bron van zegeningen.

Ook aan het begin van het nieuwe jaar mogen we dat weten en belijden. Plannen, wensen, ambities, goede voornemens, u zult ze ongetwijfeld hebben. Wat komt er van terecht? Zal het gaan zoals u voor ogen heeft? We weten het niet. Maakt die onzekere toekomst u angstig? Wees niet bang. God belooft: mijn goedheid is van eeuwigheid en tot eeuwigheid. Ook in het nieuwe jaar zal de God van Israël er zijn. Als die goedertieren Vader en de milde zegenader.

Mooi woord eigenlijk: goedertierenheid. Je proeft de diepte in dat woord. In het Hebreeuws staat er het woordje chèsed. Een woord waarmee de liefde en de trouw van God aan zijn verbond wordt uitgedrukt. Toen God een verbond met Israël sloot, toen zijn er afspraken gemaakt. God beloofde van zijn kant zegen en overvloed. God beloofde trouw te zijn en zijn volk nooit te verlaten. Ook Israël beloofde wat. Zij beloofden God te dienen en te eren.
Zij beloofden gehoorzaam te zijn. Nu de kern. Het unieke van dit verbond. Het verbond tussen God en Israël wordt gekenmerkt wordt door liefde. God heeft ons lief en daarom hebben wij Hem lief. Het verbond met God wordt gedragen door de eeuwige liefde waarmee God zijn volk lief heeft.

Chèsed: het gaat om een heel diep woord. Het is een woord dat bijna niet te vertalen is. Het heeft alles te maken met Gods goedheid en Gods trouw. Het heeft alles te maken met Gods barmhartigheid en God vergevingsgezindheid. Het heeft ook alles te maken met die heilig vriendschap die er is tussen God en zijn volk. Het heeft ook alles te maken met de tedere liefde waarmee God ons, zondaren liefheeft en aanneemt als zijn kinderen.
Proef de diepte in het woordje chèsed en u gaat bemoedigt en getroost het jaar 2017 in.

Het verbond dat God met ons gesloten heeft, heeft wel twee kanten. God heeft ons lief. Ook van ons wordt er liefde gevraagd. Heel concreet betekent dat liefde voor Gods geboden. Geen goedkoop evangelie dus. Het gaat om de beloften en de geboden van onze God. Zo staat het toch ook in onze tekst?! De goedertierenheid van JHWH is voor degenen die Hem vrezen. Voor de kleinkinderen die zijn verbond bewaren en aan zijn bevelen denken om ze te doen.

Letterlijk staat er in vers 18: voor hen die zijn verbond bewaken. Dat roept de associatie op van een schat die we moeten koesteren en waarbij we de wacht moeten betrekken. Dat is ook zo. Het verbond dat God met ons heeft gesloten is een kostbare schat. Het is een kostbaar geschenk van zijn liefde en zijn trouw. We moeten die schat wel koesteren en die schat ook bewaken.

Het is net als een huwelijk. Je kunt niet zeggen: Ik geniet van de zorgzaamheid van mijn man, maar verder trek ik mij niet van hem aan. Dat kan je niet maken. De liefde in een huwelijk moet je beantwoorden. Zo is het nu ook in het verbond dat God met ons gesloten heeft. We moeten de liefde van God wel beantwoorden. We moeten wel aan ons huwelijk met God werken. Daar moeten we wel in investeren. Ook in het komende jaar.

Hoe? Aan zijn bevelen denken om die te doen. Vers 18b. In het Hebreeuws staat er dan een wat sterker woord dan ‘denken’. Er staat gedenken. Dat staat ons ook in het nieuwe jaar te doen. De geboden van God gedenken en ze vervolgens in de praktijk brengen. Want gedenken: dat is jezelf de opdrachten van het verbond zo te binnen brengen, dat het jouw handelen gaat stempelen.

Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? We weten het niet. Wel weten we dat we mogen vertrouwen op de goedertierenheid van God. Ook weten we ons geroepen zijn om Hem te vrezen en te dienen. Groot is uw roeping en heilig uw taak.

L.J. Vogelaar