Opwekking

Dient de Heere met blijdschap psalm 100: 2a

Psalm 100 is een opwekkingslied om God met blijdschap te dienen.

Weet u wie God is? Hij maakt Zichzelf bekend: Ik ben de Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk in goedertierenheid en trouw . Dat is een bericht vol met blijdschap. ( zie Ex 34 :6 ). Kent u Hem?

Weet u wat blijdschap is? Blijdschap, omschrijft het woordenboek, is een sterk gevoel van voldoening. Een aangename stemming vol blijheid, verheuging, geluk, vrolijkheid en plezier. Het heeft te maken met opgewektheid, blijmoedigheid, levenslust en opgeruimdheid. Wie zo gestemd is heeft een blij gevoel en zal luid en duidelijk zijn vreugde te kennen geven. Het berijmde lied zingt:

“Juich aarde, juicht alom de Heer;
Dient God met blijdschap geeft Hem eer .
Komt nadert voor Zijn aangezicht,
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht”.

Doet u dat? God met blijdschap dienen en leven voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang?

Psalm 100: Een opwekkingslied, een lofzang, tegelijkertijd een belijdenis. Geen wanklank wordt gehoord, geen klacht geuit, geen zonde genoemd, geen vijand gemeld. Dit is de meest blijde van alle psalmen en een en al oproep om God te loven.( NBV1951).

Ds. C. van den Bosch( 1920- 1986) hield in 1961 een meditatie voor de NCRV-radio over: Ik zal Zijn lof zelfs in de nacht zingen. Hij zei: “De nacht, zo hoor je wel eens zeggen is voor het ongedierte.”De meeste fatsoenlijke mensen slapen dan!. En dan een lied? Toe nou, wees toch wijzer. O ja, God de lof toezingen is nog wel te doen onder een azuurblauwe hemel en een vrolijk stralende zon, Wanneer er bloemen bloeien op ons pad en milde zegen ons verblijdt. Of in gedachten zie ik een moeder gebogen over de wieg van haar vrolijk kraaiende baby. Wat is het leven toch mooi. Vertelde de dokter dat u helemaal genezen bent? Geweldig is dat!” .Tot zover ds. Van den Bosch.

Hebt u dat ook of zegt u: Ik heb het niet. Mijn leven wordt getekend door zorg en zeur en ziekte. U kent wel de uitdrukking: Er is geen reden tot juichen. We zeggen het als de situatie niet erg gunstig of hoopgevend is. Lichamelijk niet en geestelijk niet. U leeft meer bij dat andere lied: “Ik heb mijn tranen onder het klagen, tot mijn spijze dag en nacht”. De tranen die door u worden geschreid zijn veel en bitter. De wonden zijn vaak diep en schrijnend. In de wereld rondom is alles kil en zwart. Midden in die ellende klinkt er toch een lied met vrolijk gezang voor het aangezicht van de Heere God.

Een boodschap van blijdschap We lezen het wel op geboortekaartjes. Met blijdschap en dankbaarheid berichten wij de geboorte van onze zoon Corijn, of onze dochter Rose en vult u zelf de naam maar in die bij u hoort. Er doorstroomt ouders een vreugde en een dankbaarheid wanneer alles goed is gegaan bij de bevalling en de pasgeborene omringd wordt met alle zorg en liefde die je maar bedenken kunt. Nee, u zult nooit op een geboortekaartje lezen: “Ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen”.Dat zijn woorden van koning David en daarin heeft hij helaas gelijk en dat geldt ook voor u en voor mij.

God zij dank is er nog een ander geboortebericht. Rechtstreeks uit de hemel zelf komt het meest indrukwekkende bericht, ooit op deze wereld geklonken: Bij de geboorte van het Kind in de stal van Bethlehem klonk het in het middernachtelijk uur: Vreest niet. Ik verkondiging u grote blijdschap. U is heden geboren de Zaligmaker. Toen was daar dat eerste christelijk residentie engelenkoor, een soldatenkoor, dat de grondtonen aangaf van alle christelijke liederen nadien: Ere zij God! Omdat er blijdschap was over de komst van de Heere Jezus Christus. Hij is groter dan welk kind ook, groter dan alle vorsten en groten van de wereld, die hebben uitgeblonken op staatkundig, economisch, wetenschappelijk of kunstzinnig gebied. Hij kwam om zalig, dat is voor eeuwig gelukkig, te maken wat verloren is. Dat kan verder niemand. Hij alleen. Zonder de Heere Jezus Christus is de hele wereld verdoemelijk voor God.

U zult het wel eens gehoord hebben dat er in de hemel blijdschap is over één zondaar die zich bekeerd. Onder die miljoenen hemelingen blijdschap over één mens. De vraag aan u en mij is: was u en ik die éne zondaar al waarover blijdschap is in de hemel, bij God?
Een zondaar dat is een mens die bij alles wat op hem of haar overkomt tussen wieg en graf aan de weet komt: Ik kan niet sterven zoals ik ben geboren. Ik moet wederom geboren worden. Dat weten betekent droefheid naar God. De apostel Paulus zegt er van dat de droefheid naar God een radicale ommekeer, een bekering tot zaligheid te weeg brengt ( zie 2 Kor. 7:10 ) en hoe meer door moeilijkheden op de proef gesteld hoe groter de blijdschap( zie Het Boek 8: 2)

Psalm 100. In de vroeg christelijke kerk gebruikt als morgenzang en een oproep om de poorten van de tempel, de deuren van de kerk, binnen te gaan met een loflied op de lippen. We hoorden de oproep: Gaat tot Zijn poorten in met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang,
Die oproep geldt alle volkeren van alle plaatsen en alle tijden met welke religie ook. Voor God lovers en godloochenaars. Looft Hem, prijst Zijn Naam Dat is niet vanzelfsprekend.Velen in onze samenleving weten niet meer dat er een God is die leeft en op deze aarde vonnis geeft
Er zijn er die zeggen: “Er is geen God”. De bijbel zegt:”zij verderven het en bedrijven gruwelijk onrecht”.
Er zijn er die zeggen:”Wij doen geen zonden en misdaden”. De bijbel zegt:” Indien wij zeggen dat we geen zonden hebben verleiden we onszelf en de waarheid is in ons niet.”
Er zijn er die zeggen: Wat zegt u eigenlijk? Ik hoop dat u zegt: Hij is mijn Een en mijn al. Ik belijd: Aan hem heb ik eeuwig genoeg en van Hem krijg ik nooit genoeg. Dan zingt u uw leven lang:
Ik zal met vreugde in het huis des Heeren gaan,
Om daar met lof Zijn grote naam te danken
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
Elk heft met mij de lof des Heeren aan”.

Laten we dat doen: de lof tot God aan heffen: nu en tot in eeuwigheid. met de wens en bede:“De God der hoop vervult u met alle blijdschap en Zijn vrede zij met u allen.( zie Rom 15: 13 en 33 ).
Iz. Born

Woorden, aamgepast en gewijzigd, gesproken tijdens de zomerzangavond van woensdag 14 juni 2006 in de Bethlehemkerk in Den Haag m.m.v. Christelijk Residentie Mannenkoor o.l.v. Aad van der Hoeven. Organist Aarnoud de Groen.

Foto: Door JimG, beschikbaargesteld onder de Creative Commons-licentie (Naamsvermelding 2.0 Unported).