2016

Niet opgehouden.
,,Het is de goedertierenheid van de Heere .. dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is “ Klaagliederen 3 : 22b

NU
Laten we het jaar met een danklied beginnen!

Er gebeuren verschrikkelijke dingen op de wereld. Jaarlijks sterven er miljoenen mensen door allerlei oorzaak. Oordeel op oordeel, ramp op ramp teistert de wereld. In het persoonlijke vlak kan er zoveel zijn waardoor het leven zorgvol is. Tegenslag op tegenslag, pijn en moeite, angst en verdriet, het treuren om het sterven van een man, vrouw, een kind, een vader, een moeder of iemand anders van wie we veel hielden.. Er zijn zoveel oorzaken te noemen waardoor een mens in vertwijfeling kan geraken en mismoedig in opstand kan komen. Moeten we dan toch elkaar voorhouden het jaar met een danklied te beginnen? Jazeker, want het is de goedertierenheid van de Heere, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is. De profeet Jeremia schrijft zijn lied en zegt, dat de goedertierenheid en de barmhartigheid van de Heere God elke morgen nieuw zijn en dat Gods trouw groot is. Staat dat in de Klaagliederen van Jeremia? Van die Jeremia, die even tevoren het uitgeschreeuwd heeft: ,lk ben de man, die ellende gezien heeft door de roede van zijn verbolgenheid!” Zijn lijden was zo groot, dat hij het vergelijkt met een vreselijke ongeneeslijke ziekte, zo dat hij zich al tot de gestorvenen rekende. ,Mijn lichaamskracht“, zegt hij, is vergaan en mijn hoop op de Heere ook“. Toch, ondanks alle rampen en alle schuld van land en volk en van zichzelf komt er een keerpunt in zijn leven en horen we hem zingen:

,,O, mijn ziel, wat buigt g’u neder
Waartoe zijt g’in mij ontrust?
Voedt het oud vertrouwen weder,
Zoek in ’s Hoogsten lof uw lust”.

Toen ging Jeremia ervaren: “Het is de goedertierenheid van de Heere, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is“.

We mogen weer een nieuw jaar binnengaan. Dat is de goedertierenheid van de Heere. God zorgt voor dit tijdelijk leven. Is er in het verleden ooit wel eens een periode geweest, waarvan u zeggen moet, dat het u aan iets ontbroken heeft? Was uw brood niet zeker en uw water gewis? Had u geen onderdak en kende u geen vreugden? Hebt u nooit de zegen ervaren van tijden van gezondheid, van werk, van liefde en zoveel meer? Bovendien en boven alles, we leven nog in ‘het heden der genade. Dat is de welaangename tijd, de dag der zaligheid. God wil nog bemoeienis hebben met ons, niet alleen voor dit tijdelijke leven, maar Zijn barmhartigheid, in de Heere Jezus Christus, is eindeloos. Hij wil ons nog bekeren van heilloze wegen en genade schenken voor de tijd en voor de eeuwigheid. Barmhartigheid… en we zien daarin het woord erbarming, ontferming en het woord hart, dat spreekt van Gods hartelijke, vaderlijke liefde en trouw, waarmee Hij zich aan zondaren verbinden wil. Laten we dan de Heere zoeken nu Hij te vinden is en Hem aanroepen, terwijl Hij nabij is. Tel uw zegeningen en de uitkomst zal blijken ontelbaar te zijn.

STRAKS
Eens zal er aan dit alles een einde komen. Dat kan binnen een kort tijdsbestek zijn en dat kan nog vele jaren duren, maar er is een onherroepelijk einde aan dit aardse leven. De wereld gaat voorbij en al haar begeerten. Ons tijdelijk leven gaat voorbij. Gods barmhartigheid heeft geen einde en Zijn volk zal daardoor eeuwig zingen van Zijn goedertierenheid Hoe zalig dan het volk, dat naar Zijn klanken hoort. Vandaag en morgen en elke dag weer opnieuw in het jaar onzes Heeren 2016!

lz. Born